Red Team Blue Team Orange Team Green Team
Players Anastasiya Volyno
Ekaterina Belyavskaya
Ekaterina Belenkova
Sergey Kislovsky
Andrey Skvortsov
Ekaterina Kodjayeva
David Koroev
Polina Butkina
Anastasiya Karacheva
Nataliya Kuznetsova
Yana Dizendorf
Nadezhda Nikolayeva
Final Score 4450 1970 2600 4450
Awards winner smartest fastest winner smartest
Time Did not answer all the questions! 00:37:13 Did not answer all the questions! Did not answer all the questions!
Total Questions 30
Correct Answers 27 11 15 27
Wrong Answers 2 19 13 2
Total Answers 29/30 30/30 28/30 29/30
Questions
 • 1st Question Answered
 • 2nd Question Answered
 • 3rd Question Answered
 • 4th Question Answered
 • 5th Question Answered
 • 6th Question Answered
 • 7th Question Answered
 • 8th Question Answered
 • 9th Question Answered
 • 10th Question Answered
 • 11th Question Answered
 • 12th Question Answered
 • 13th Question Answered
 • 14th Question Answered
 • 15th Question Answered
 • 16th Question Answered
 • 17th Question Answered
 • 18th Question Answered
 • 19th Question Answered
 • 20th Question Answered
 • 21th Question Answered
 • 22th Question Answered
 • 23th Question Answered
 • 24th Question Answered
 • 25th Question Answered
 • 26th Question Answered
 • 27th Question Answered
 • 28th Question
 • 29th Question Answered
 • 30th Question Answered
 • 1st Question Answered
 • 2nd Question Answered
 • 3rd Question Answered
 • 4th Question Answered
 • 5th Question Answered
 • 6th Question Answered
 • 7th Question Answered
 • 8th Question Answered
 • 9th Question Answered
 • 10th Question Answered
 • 11th Question Answered
 • 12th Question Answered
 • 13th Question Answered
 • 14th Question Answered
 • 15th Question Answered
 • 16th Question Answered
 • 17th Question Answered
 • 18th Question Answered
 • 19th Question Answered
 • 20th Question Answered
 • 21th Question Answered
 • 22th Question Answered
 • 23th Question Answered
 • 24th Question Answered
 • 25th Question Answered
 • 26th Question Answered
 • 27th Question Answered
 • 28th Question Answered
 • 29th Question Answered
 • 30th Question Answered
 • 1st Question Answered
 • 2nd Question Answered
 • 3rd Question Answered
 • 4th Question
 • 5th Question Answered
 • 6th Question Answered Help
 • 7th Question Answered
 • 8th Question Answered
 • 9th Question Answered
 • 10th Question Answered
 • 11th Question Answered
 • 12th Question Answered
 • 13th Question Answered
 • 14th Question Answered
 • 15th Question Answered
 • 16th Question Answered
 • 17th Question
 • 18th Question Answered
 • 19th Question Answered
 • 20th Question Answered
 • 21th Question Answered
 • 22th Question Answered
 • 23th Question Answered
 • 24th Question Answered
 • 25th Question Answered
 • 26th Question Answered
 • 27th Question Answered
 • 28th Question Answered
 • 29th Question Answered
 • 30th Question Answered
 • 1st Question Answered
 • 2nd Question Answered
 • 3rd Question Answered
 • 4th Question Answered
 • 5th Question Answered
 • 6th Question Answered
 • 7th Question Answered
 • 8th Question Answered
 • 9th Question Answered
 • 10th Question Answered
 • 11th Question Answered
 • 12th Question Answered
 • 13th Question Answered
 • 14th Question Answered
 • 15th Question Answered
 • 16th Question Answered
 • 17th Question Answered
 • 18th Question Answered
 • 19th Question Answered
 • 20th Question Answered
 • 21th Question Answered
 • 22th Question Answered
 • 23th Question Answered
 • 24th Question Answered
 • 25th Question Answered
 • 26th Question Answered
 • 27th Question Answered
 • 28th Question
 • 29th Question Answered
 • 30th Question Answered